Minimize

Human Resource Management System (HRMS)

Key Features
 • สามารถกำหนดข้อมูลพื้นฐานได้ เช่น
  • กำหนดตำแหน่งงาน สายงาน และระดับของตำแหน่งได้ไม่จำกัด
  • กำหนดระดับของโครงสร้างองค์กร ได้ไม่จำกัด
  • กำหนดระดับของโครงสร้างองค์กรแบบต้นไม้ (Hierarchy)
  • กำหนดข้อมูลประเภทวันลา วันหยุด และวันหยุดประจำปีได้
  • กำหนดประเภทบุคลากรได้
 • สามารถกำหนดและปรับฐานข้อมูลเงินเดือน แบบ ระดับ / ขั้น ได้เอง
 • ระบบสามารถจัดเก็บและบริหารข้อมูลแบบ แยกแผนกงานได้
 • ระบบสามารถบันทึก แก้ไข เพิ่มเติม และลบข้อมูล ประวัติบุคลากรได้ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ส่วนสูง น้ำหนัก อายุ ฯลฯ
 • ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ประวัติส่วนตัวและประวัติอื่นๆ ได้ดังนี้
 • ประวัติส่วนตัว
  • ประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด ภาพถ่าย ฯลฯ
  • ประวัติข้อมูลเงินเดือน และค่าตอบแทน
  • ประวัติข้อมูลการปฏิบัติงาน ต้นสังกัด และตำแหน่งงาน
  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการผ่านงาน
  • ประวัติครอบครัว
  • ประวัติฝึกอบรม, ประชุม, สัมมนา, ดูงาน
  • ประวัติปฏิบัติงาน และการลา (ขาด, ลา, มาสาย)
  • ข้อมูลสัญญาการจ้างงาน
 • ประวัติอื่นๆ
  • ประวัติการดำรงตำแหน่ง
  • ประวัติการเลื่อนขั้น
  • ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • ประวัติการลงโทษทางวินัยและนิติกร
  • ประวัติการไม่ได้รับเงินเดือนหรือได้รับไม่เต็ม
  • ประวัติความดีความชอบและการปฏิบัติงาน/งานพิเศษ
  • ประวัติการช่วยปฏิบัติงาน
  • ประวัติการแสดงความสามารถพิเศษ
  • ประวัติการลาศึกษาต่อ
 • ระบบสามารถบันทึกการเลื่อนขั้นเงินเดือน และระดับประจำปีของบุคลากรทั้งหมดได้โดยกำหนดให้มีการเลือนขั้นที่ 0.5 ถึง 2.5 ขั้น หรืออื่นๆ โดยสามารถเลือก กำหนดเลือนขั้นได้ เป็นรายบุคคล หรือ เป็นรายหน่วยงาน
 • ระบบสามารถบันทึก แก้ไขปรับปรุงขั้นเงินเดือนและระดับ มีขั้นเงินเดือน 1 – 24 ขั้น หรือ มีระดับ 1 – 11 ระดับ ได้เป็นอย่างน้อย โดยสามารถระบุเงินเดือนได้อย่างน้อยทุกๆ 0.5 ขั้น และสามารถระบุขั้นเงินเดือน ของแต่ละขั้น รายปีได้
 • ระบบสามารถคำนวณเงินเดือนในการปรับขั้นเงินเดือนได้จากขั้นเงินเดือน ตามตารางขั้นเงินเดือนล่าสุดได้
 • ระบบสามารถค้นหารายชื่อ เพื่อปรับปรุงแก้ไขขั้นเงินเดือนได้ โดยสามารถค้นหาได้โดยใช้ ชื่อ นามสกุล หรือ เลขที่ตำแหน่ง และสามารถเรียงลำดับตาม ชื่อ และนามสกุลได้
 • ระบบสามารถเรียกดูประวัติทั่วไป ของบุคลากรและข้อมูลอื่นๆได้ เช่น ประวัติการลา, ประวัติการรับเงินเดือน, ประวัติการรับเงินเพิ่มเติม, ประวัติการการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
 • ระบบสามารถพิมพ์รายงานได้ตามข้อมูลโดยเรียกพิมพ์เป็นรายบุคล หรือรายหน่วยงานได้ตามหัวข้อต่อไปนี้
  • ประวัติการดำรงตำแหน่ง
  • ประวัติการเลื่อนขั้น
  • ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • ประวัติการลงโทษทางวินัยและนิติกร
  • ประวัติการไม่ได้รับเงินเดือนหรือได้รับไม่เต็ม
  • ประวัติความดีความชอบและการปฏิบัติงานพิเศษ
  • ประวัติการช่วยปฏิบัติงาน
  • ประวัติการแสดงความสามารถพิเศษ
  • ประวัติปฏิบัติงานและการลา
  • ประวัติการลาศึกษาต่อ
  • ประวัติฝึกอบรม, ประชุม, สัมมนา, ดูงาน
 • ระบบสามารถพิมพ์รายงาน จำนวนบุคลากร และตำแหน่ง แยกประเภท ตามหน่วยงานได้ดังนี้
  • พิมพ์ประวัติ ส่วนตัว 2 แบบได้แก่ บุคลากร และ อัตราจ้าง
  • พิมพ์บัตรประจำตัวบุคลากร
  • รายงานการลา และวันคงเหลือ
  • รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือน จำแนกตามสังกัด, ระดับขั้นเงินเดือน
  • รายงานบัญชีรายชื่อพนักงาน ที่งดการเลื่อนขั้นเงินเดือน, การเลื่อนตำแหน่งประจำปี
  • รายงานการถือครองเครื่องราชฯ
  • รายงานรายชื่อพนักงานที่เกษียณอายุ ประจำปี
  • รายงานรายจำนวนบุคลากร จำแนกตามเพศ และหน่วยงาน
  • รายงานจำนวนบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา และหน่วยงาน
  • รายงานจำนวนบุคลากร จำแนกตามระดับ ขั้น และหน่วยงาน
  • รายงานจำนวนบุคลากร จำแนกวุฒิการศึกษา ระดับ และหน่วยงาน
  • รายงานรายชื่อพนักงานลาศึกษาต่อ
  • รายงานรายชื่อบุคลากรจำแนกตามการศึกษา
  • รายงานรายชื่อบุคลากรจำแนกตามงบประมาณ
  • รายงานอัตราว่าง จำแนกตามหน่วยงาน
  • รายงานการถือครองตำแหน่ง จำแนกตามหน่วยงาน
  • รายงานรายชื่อผู้เข้า อบรม, ประชุม, สัมมนา, ดูงาน
  • รายงานรายชื่อผู้เข้า อบรม จำแนกตามหลักสูตร
  • รายงานราชื่อบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
  • รายงานรายชื่อบุคลากร หมดสัญญาจ้าง ประจำปี
  • รายงานรายชื่อบุคลากร จำแนกตามสถานะและหน่วยงาน

 

Download Brochure
Thai Version (PDF File, 0.9 MB)

About Us

Innova Software Co., Ltd. is a leading IT company developing business application software, implementing enterprise solution, providing IT consulting and professional service to meet customers’ requirement. Our services cover across several industrial and business areas, e.g. manufacturing, education, government, transportation, etc.

Contact Information

Innova Software Co., Ltd.
54 BB Building, Room 1301, 13th Floor,
Sukhumvit 21 (Asoke), Klongtoey-Nua,
Wattana, Bangkok 10110 THAILAND

Phone: +66 (2) 664-3069
Fax: +66 (2) 261-2295
Email: info@innova.co.th

Copyright 2021 by Innova Software Terms Of Use Privacy Statement