Minimize

Human Resource Management System (HRMS)

Key Features
 • สามารถกำหนดข้อมูลพื้นฐานได้ เช่น
  • กำหนดตำแหน่งงาน สายงาน และระดับของตำแหน่งได้ไม่จำกัด
  • กำหนดระดับของโครงสร้างองค์กร ได้ไม่จำกัด
  • กำหนดระดับของโครงสร้างองค์กรแบบต้นไม้ (Hierarchy)
  • กำหนดข้อมูลประเภทวันลา วันหยุด และวันหยุดประจำปีได้
  • กำหนดประเภทบุคลากรได้
 • สามารถกำหนดและปรับฐานข้อมูลเงินเดือน แบบ ระดับ / ขั้น ได้เอง
 • ระบบสามารถจัดเก็บและบริหารข้อมูลแบบ แยกแผนกงานได้
 • ระบบสามารถบันทึก แก้ไข เพิ่มเติม และลบข้อมูล ประวัติบุคลากรได้ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ส่วนสูง น้ำหนัก อายุ ฯลฯ
 • ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ประวัติส่วนตัวและประวัติอื่นๆ ได้ดังนี้
 • ประวัติส่วนตัว
  • ประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด ภาพถ่าย ฯลฯ
  • ประวัติข้อมูลเงินเดือน และค่าตอบแทน
  • ประวัติข้อมูลการปฏิบัติงาน ต้นสังกัด และตำแหน่งงาน
  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการผ่านงาน
  • ประวัติครอบครัว
  • ประวัติฝึกอบรม, ประชุม, สัมมนา, ดูงาน
  • ประวัติปฏิบัติงาน และการลา (ขาด, ลา, มาสาย)
  • ข้อมูลสัญญาการจ้างงาน
 • ประวัติอื่นๆ
  • ประวัติการดำรงตำแหน่ง
  • ประวัติการเลื่อนขั้น
  • ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • ประวัติการลงโทษทางวินัยและนิติกร
  • ประวัติการไม่ได้รับเงินเดือนหรือได้รับไม่เต็ม
  • ประวัติความดีความชอบและการปฏิบัติงาน/งานพิเศษ
  • ประวัติการช่วยปฏิบัติงาน
  • ประวัติการแสดงความสามารถพิเศษ
  • ประวัติการลาศึกษาต่อ
 • ระบบสามารถบันทึกการเลื่อนขั้นเงินเดือน และระดับประจำปีของบุคลากรทั้งหมดได้โดยกำหนดให้มีการเลือนขั้นที่ 0.5 ถึง 2.5 ขั้น หรืออื่นๆ โดยสามารถเลือก กำหนดเลือนขั้นได้ เป็นรายบุคคล หรือ เป็นรายหน่วยงาน
 • ระบบสามารถบันทึก แก้ไขปรับปรุงขั้นเงินเดือนและระดับ มีขั้นเงินเดือน 1 – 24 ขั้น หรือ มีระดับ 1 – 11 ระดับ ได้เป็นอย่างน้อย โดยสามารถระบุเงินเดือนได้อย่างน้อยทุกๆ 0.5 ขั้น และสามารถระบุขั้นเงินเดือน ของแต่ละขั้น รายปีได้
 • ระบบสามารถคำนวณเงินเดือนในการปรับขั้นเงินเดือนได้จากขั้นเงินเดือน ตามตารางขั้นเงินเดือนล่าสุดได้
 • ระบบสามารถค้นหารายชื่อ เพื่อปรับปรุงแก้ไขขั้นเงินเดือนได้ โดยสามารถค้นหาได้โดยใช้ ชื่อ นามสกุล หรือ เลขที่ตำแหน่ง และสามารถเรียงลำดับตาม ชื่อ และนามสกุลได้
 • ระบบสามารถเรียกดูประวัติทั่วไป ของบุคลากรและข้อมูลอื่นๆได้ เช่น ประวัติการลา, ประวัติการรับเงินเดือน, ประวัติการรับเงินเพิ่มเติม, ประวัติการการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
 • ระบบสามารถพิมพ์รายงานได้ตามข้อมูลโดยเรียกพิมพ์เป็นรายบุคล หรือรายหน่วยงานได้ตามหัวข้อต่อไปนี